email disclaimer

De informatie verzonden met een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien je niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

 

The information sent with an e-mail is intended solely for the addressee(s) and may contain personal or confidential information, protected by professional secrecy. Use of this information by anyone other than the addressee(s) and use by those who are not authorized to access this information is prohibited. If you are not the addressee or are not entitled to access, disclosure, duplication, distribution and/or provision of this information to third parties is not permitted and you are requested to return this message and destroy the original.

Impressie RetourMatras.

Kijkje achter de schermen.